UNIT App
In developing
UNIT.Podcast
Ukraine, Kyiv,
str. Dorohozhytska, 3
UNIT.Shuttle Bus
From the metro
"Dorogozhychi"
08:25
From the metro
"Polytechnic Institute"
08:20
UN    T shutTle bus
To Unit.city
From the metro
"Dorogozhychi"
08:25
08:40
08:55
09:10
09:25
09:30
09:55
10:10
10:25
10:40
From the metro
"Polytechnic Institute"
08:20
08:40
08:50
09:10
09:20
09:50
10:00
10:20
10:30
From Unit.city
To the metro
"Dorogozhychi"
17:45
17:50
18:05
18:10
18:20
18:35
18:50
18:55
19:05
19:15
19:20
19:35
19:55
20:15
To the metro
"Polytechnic Institute"
17:40
18:10
18:25
18:40
19:10
19:40
20:10